222 001І. Загальні положення

 1. Ці Правила є обов'язковими для Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету, що здійснює прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти.
 2. Підставою для оголошення прийому на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету є ліцензія Міністерства освіти і науки України, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019 року № 1015-л та Правила прийому, затверджені педагогічною радою Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету (протокол № 7 від 30.01.2020 р.) та Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 8 від 31.01. 2020 р.) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.01.2020 року за № 49/34332.
 3. Прийом на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.
 4. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету, затвердженим педагогічною радою коледжу (протокол №4 від 11.12.2019 р.) та Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол №6 від 20.12.2019 р.), з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету оприлюднюється на його веб-сайті.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

Порядок роботи приймальної комісії протягом навчального року: понеділок – п`ятниця з 8-00 до 17-00; субота та неділя – вихідний, перерва на обід з 13-00 до 14-00;

в період з 30 червня до 20 серпня 2020 р. приймальна комісія працюватиме з 8-00 до 17-00 (без обідньої перерви), субота – з 8-00 до 13-00; 13, 22 липня та 01 серпня з 8-00 до 18-00, неділя – вихідний. У розкладі роботи можливі зміни.

 1. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Кількість вільних місць у  гуртожитку становить  близько  120  ліжко-місць. Поселення вступників та студентів до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого Положення «Про студентський гуртожиток Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ». Для вступників, що проживають в гуртожитку, створені належні побутові умови: кімнати на 2-3 чоловіки, побутові кімнати, кімнати для самопідготовки, душові кімнати, медичний пункт.

 

 1. Визначення термінів
 2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування — оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів),  фахового випробування тощо;

вступний іспит — форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

вступник — особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра;

квота-1 — визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

квота-2 — визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі — наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі — наказ № 697). Дана квота не застосовується для вступу до структурних підрозділів Вінницького національного аграрного університету;

конкурсна пропозиція (конкурс) — пропозиція коледжу щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо- професійних програм  в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до цих Правил прийому;

конкурсний відбір — процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до цих Правил;

конкурсний предмет — навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до коледжу;

небюджетна конкурсна пропозиція — конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) — конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами — право вступника, щодо зарахування на навчання до коледжу за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до цих Правил;

рейтинговий список вступників — список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих  Правил прийому;

співбесіда — форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка — помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування — форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.

 1. Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

 

III. Прийом на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету

 1. На навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту — для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

особи, які здобули вищу освіту.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, вищу освіту можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, а саме :

 

 

Назва спеціальності
Ліцензований обсяг
Денна форма навчання Заочна форма навчання
193 «Геодезія та землеустрій» 50 15
201 «Агрономія» 40 25
203 «Садово-паркове господарство» 50 0

 

 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра  відповідно до наявних ліцензій.

4.Особливості прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 560.

5.Особливості прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ  осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

 

 1. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра
 2. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти — студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними коледжу, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Особи, які навчаються в коледжі, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

 

 1. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
 2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, здійснює розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій — у разі необхідності), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Розподіл місць державного замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності коледж здійснює самостійно.

 1. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1 для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у цих Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.
 2. Обсяг квоти-1 встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше  одного  місця).


 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Заочна форма навчання

(додатковий набір)
вступники на основі освіти  
базової загальної середньої повної

загальної середньої, ОКР КР, ОКР МС, вищої освіти
повної загальної середньої, ОКР КР, ОКР МС,  вищої освіти повної загальної середньої, ОКР КР, ОКР МС,  вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 30 червня 2020 року 13 липня 2020 року 13 липня 2020  року 01 листопада 2020 р.

 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів до 18:00 13 липня 2020 року

 

 

 
до 18:00 22 липня 2020 року

 

 

 
03 серпня 2020р.

 

 

 
10 листопада 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають виключно за сертифікатами  ЗНО до 18:00 01 серпня 2020 року 10 серпня 2020 року 15 листопада 2020 р.
Строки проведення коледжем вступних випробувань, співбесід. 14 — 21 липня 2020 року 23-28 липня 2020 р.

(вступні іспити)

23-25 липня 2020 р.

(співбесіди)
4-9 серпня 2020 року  

11 — 15 листопада 2020р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  не пізніше 12.00 години

23 липня 2020 року
не пізніше 12-00

03 серпня 2020 року
не пізніше 12.00

11 серпня  2020 року
не пізніше 12.00

18 листопада  2020 року
Термін виконання вимог для зарахування

 

 
     не пізніше 12.00 год.

27 липня 2020 р

 
до 18:00 04 серпня 2020 року

(за результатами співбесіди)

до 12:00 07 серпня 2020 року

(на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів)
не пізніше 18.00

13 серпня 2020 року

 
не пізніше 18.00

29 листопада 2020 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням:

 

 

 

за кошти фізичних і юридичних осіб:
 

не пізніше 18.00 год.

29  липня 2020 року;

 

 

не пізніше 18.00 год.

31 липня 2020 р.

(додаткове зарахування не пізніше 31 серпня)
не пізніше 12.00 год.

05  серпня 2020 року;

(за результатами співбесіди)

не пізніше 12.00 год.

08  серпня 2020 року;

не пізніше12.00 год.

17 серпня 2020 року

(додаткове зарахування не пізніше 30 вересня)
 

 

 

 

 

не пізніше 20 серпня 2020 року
 

 

 

 

 

не пізніше 30 листопада 2020 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб  

не пізніше 06 серпня 2020 р.
 

не пізніше 20 серпня 2020 року


Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти та на основі повної загальної середньої освіти  Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ здійснює добір на вакантні місця за кошти фізичних і юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу на заочну форму навчання. Початок прийому заяв та документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання з 01.11.2020 р. по 30.11.2020 р.

 

VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Верхівського сільськогосподарського коледжу

Вінницького національного аграрного університету

 

 1. Вступники на навчання до коледжу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або квотою-1 відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом шостим підпункту 2 пункту 7 розділу VIII цих Правил;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії коледжу.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою та/або квотою-1,  які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ згідно з чинним законодавством.

Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення .

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

— документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

— військово-облікових документів;

— документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-    копію документа, що посвідчує особу;

— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

— копію сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-   чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ.

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 1. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.
 2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
 3. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Верхівським сільськогосподарським коледжем ВНАУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.

 1. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.
 2. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов'язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

Вступники на дуальну форму здобуття освіти подають копію трудового договору про працевлаштування з метою здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою.

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ здійснюється за результатами вступних випробувань:

— для вступу на основі базової загальної середньої освіти — у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

— для вступу на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років;

—   для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань;

— для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), математики (другий предмет).
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з української мови та літератури (перший предмет) та математики або історії України або географії (другий предмет на вибір) на спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»; української мови та літератури (перший предмет) та математики або біології або географії (другий предмет на вибір) на спеціальності 201 «Агрономія» та 203 «Садово-паркове господарство».
 4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти вступають на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови (перший предмет) та математики (другий предмет).
 6. Конкурсний бал (КБ) розраховується:

1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою

КБ = П1 + П2 + А,

де П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 — оцінка вступного іспиту з другого предмета; А — середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 1). Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

КБ = П1 + П2 + А,

де П1 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого предмета; А — середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

3) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою

КБ = П1 + П2 + ОУ,

де П1 — оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 або 2020 року; П2 — оцінка фахового вступного випробування; ОУ — бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2020 року останній доданок встановлюється рівним 100.

4) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти за формулою

КБ = ПІ + П2,

де П1 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з другого предмета. Оцінки вступних іспитів виставляються за шкалою 100-200.

 1. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
 2. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 3. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі дорівнює 100.
 4. Програми вступних іспитів та співбесід затверджує голова приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів, тобто до 30.03.2020 р.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань  обов'язково оприлюднюються на веб-сайті коледжу.

 1. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом по коледжу.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
 4. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію може бути зараховано за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ.

 

 1. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
  • Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету (за державним (регіональним) замовленням) є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1  на місця державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 1. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

 1. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів 2-4 цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 2. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.

 1. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-п'ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 1. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей).

 

 1. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
 2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

— вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

— вступники, які мають право на зарахування за квотами;

— вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

— за конкурсним балом від більшого до меншого;

— за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;

— за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмету від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 • прізвище, ім'я, по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1;
 • освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.
 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті коледжу.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу відповідно до строків, визначених у розділі VI цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 2. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ. Подані оригінали документів зберігаються у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
  1. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти та вступником (за участю батьків або законних представників — для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов'язки сторін.
  2. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між Верхівським сільськогосподарським коледжем ВНАУ та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.
  3. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV цих Правил.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

 1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пунктах 1, 2 розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пунктів 1-3 розділу XI цих Правил.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між коледжем та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу, оновлюються процедурою рекомендування Приймальною комісією осіб, що беруть участь у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб і не були рекомендовані до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, у порядку зменшення суми конкурсних балів.

 1. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у коледжі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

XIII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 1. Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу VIII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII цих Правил.
 2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

— особи, які зазначені в пункті 6 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

— особи, які зазначені в пункті 7 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 6-8 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 50 балів;

— особи, які зазначені в пункті 8 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

— особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу X цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, коледж використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності — інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п'ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в коледжі. Заклад освіти повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад освіти надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XIV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVII цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00 год 19 вересня.

 

XVII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
  1. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
  2. Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо- професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
  3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.
  4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 1. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

Таблиця 1

Верхівський сільськогосподарський коледж

Вінницького національного аграрного університету

 

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання

 

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність

(напрям підготовки)
Освітня програма

(може повторювати назву спеціальності)
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна

форма

навчання
Денна форма навчання Заочна

форма

навчання
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 40 15 3р. 10 м. 3 р.
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія 50 25 3р. 10 м.  3 р.
20 Аграрні науки та продовольство 206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 50  

3р. 5 м.

 
 

 

Таблиця 2

Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування

 

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)
Вага бала за особливі успіхи (призерам  IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам ІІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР-учнів-членів МАН України 2020 р.)

 
 

Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі

(за 200-бальною шкалою)
Код Назва      
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 1. Українська мова

2. Математика
50 100
100
201 Агрономія Агрономія 1. Українська мова

2. Математика
50 100
100
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1. Українська мова

2. Математика
 

50
100
100

 

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів або ЗНО)
Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі

(за 200-бальною шкалою)
Код Назва    
 

 

193
 

 

Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій 1. Українська мова та література

2. На вибір :

Математика

Географія

Історія України
100

 

100

100

100
 

 

201
 

Агрономія
 

Агрономія
1. Українська мова та література

2. На вибір :

Математика

Біологія

Географія
100

 

100

100

100
 

201
 

Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство 1. Українська мова та література

2. На вибір :

Математика

Біологія

Географія
100

 

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Фаховий молодший бакалавр на основі ОКР «Кваліфікований робітник»

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

 
Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі

(за 200-бальною шкалою)
Код Назва    
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 1.Українська мова та література (іспит або ЗНО)

2.Фаховий іспит
100

100
201 Агрономія Агрономія 1.Українська мова та література (іспит або ЗНО)

2.Фаховий іспит
100

100
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1.Українська мова та література (іспит або ЗНО)

2.Фаховий іспит
100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаховий молодший бакалавр на основі ОКР «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

 

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів або ЗНО)
Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі

(за 200-бальною шкалою)
Код Назва    
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 1.Українська мова та література

2.Математика
100

100
201 Агрономія Агрономія 1.Українська мова та література

2. Математика
100

100
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1.Українська мова та література

2.Математика
100

100

 

Додаток 1

до Правил прийому

Верхівського сільськогосподарського

коледжу ВНАУ

в 2020 році

(пункт 7 розділ VIII)

 

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

1 100 4 120 8 160
1,1 100 4,1 121 8,1 161
1,2 100 4,2 122 8,2 162
1,3 100 4,3 123 8,3 163
1,4 100 4,4 124 8,4 164
1,5 100 4,5 125 8,5 165
1,6 100 4,6 126 8,6 166
1,7 100 4,7 127 8,7 167
1,8 100 4,8 128 8,8 168
1,9 100 4,9 129 8,9 169
2 100 5 130 9 170
2,1 101 5,1 131 9,1 171
2,2 102 5,2 132 9,2 172
2,3 103 5,3 133 9,3 173
2,4 104 5,4 134 9,4 174
2,5 105 5,5 135 9,5 175
2,6 106 5,6 136 9,6 176
2,7 107 5,7 137 9,7 177
2,8 108 5,8 138 9,8 178
2,9 109 5,9 139 9,9 179
3 110 6 140 10 180
3,1 111 6,1 141 10,1 181
3,2 112 6,2 142 10,2 182
3,3 113 6,3 143 10,3 183
3,4 114 6,4 144 10,4 184
3,5 115 6,5 145 10,5 185
3,6 116 6,6 146 10,6 186
3,7 117 6,7 147 10,7 187
3,8 118 6,8 148 10,8 188
3,9 119 6,9 149 10,9 189
7 150 11 190
7,1 151 11,1 191
7,2 152 11,2 192
7,3 153 11,3 193
7,4 154 11,4 194
7,5 155 11,5 195
7,6 156 11,6 196
7,7 157 11,7 197
7,8 158 11,8 198
7,9 159 11,9 199
12 200
Правила прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ в 2020 році

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *