img028

Провадження освітньої діяльності у Верхівському сільськогосподарському коледжі Вінницького національного аграрного університету здійснюється за акредитованими освітніми програмами відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АЕ № 527892, дата отримання – 09.02.2015р., термін дії по спеціальності  193 Геодезія та землеустрій до 01.07.2018 р., по спеціальності 201 Агрономія до 01.07.2018 р., по спеціальності 206 Садово-паркове господарство до 01.07.2018 р.).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 року № 1377, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.11.2017 року за № 1396/31264. Розглянуто і затверджено на засіданні Педагогічної ради Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету. Протокол №5 від 13.12.2017 року.

Зміни до Правил прийому розроблені Приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету та затверджені на засіданні приймальної комісії  (Протокол №6 від 25.05.2018 р.), педагогічної ради (Протокол №9 від   30.05.2018 р.) та Вченою радою Вінницького національного аграрного університету відповідно до наказу МОН від 23.04.2018 року № 409, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за         № 601/32053.

І. Загальні положення

 

 1. Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького національного аграрного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за такими спеціальностями:

193 Геодезія та землеустрій;

201 Агрономія;

206 Садово-паркове господарство.

 1. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною (вченою) радою Правила прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету (далі — Правила прийому).
 2. Прийом до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом ІV цих Правил.
 3. Організацію прийому  вступників  до  Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор коледжу.

Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим  вченою (педагогічною) радою закладу освіти відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету оприлюднюється на його веб-сайті (веб-сторінці).

Директор коледжу  забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі умов прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте  в  межах  її  повноважень,  є підставою для  видання  відповідного  наказу  директором коледжу, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до  Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету,  вирішуються приймальною  комісією  на  її  засіданнях.  Рішення  приймальної  комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 1. Відповідно до Положення про студентський гуртожиток Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Для вступників, що проживають в гуртожитку, створені належні побутові умови: кімнати на 2-3 чоловіки, побутові кімнати, кімнати для самопідготовки, душові кімнати, медичний пункт.

 

 1. Терміни та поняття

 

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне  випробування  – оцінювання  підготовленості  вступника  до здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста,  що проводиться  у  формі  зовнішнього  незалежного  оцінювання, вступного  іспиту, співбесіди  з  конкурсного  предмета  (предметів),  творчого  конкурсу,  фахового випробування тощо;

вступний іспит –  форма вступного випробування, що  передбачає перевірку рівня  знань,  умінь  та  навичок  вступника  з  конкурсного  предмета,  за результатами  якої  вступнику  нараховуються  бали,  які  враховуються  в конкурсному балі вступника;

вступник  – особа, яка  подала заяву  про  допуск  до  участі  в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

єдина  державна  електронна  база  з  питань  освіти  (далі  – Єдина  база)  – автоматизована  система  збирання,  верифікації,  оброблення,  зберігання  та захисту  даних,  у  тому  числі  персональних,  щодо  надавачів  та  отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

квота  для  іноземців  –  визначена  частина  загального  обсягу  місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців,  які  прибувають  на  навчання  відповідно  до  міжнародних договорів України;

закордонних  українців,  статус  яких  засвідчений  посвідченням закордонного українця;

іноземців  та  осіб  без  громадянства,  які  постійно  проживають  в  Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

квота-1  –  визначена  частина  загального  обсягу  державного  або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників,

що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право

на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної  освіти  осіб,  місцем  проживання  яких  є  територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня   2016 року № 697, зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  01  липня      2016  року  за № 907/29037 (далі – наказ № 697);

квота-2  –  визначена  частина  загального  обсягу  державного  або регіонального  замовлення  в  уповноважених  закладах  освіти,  яка  може  бути використана  для  прийому  вступників,  що  мають  право  на  вступ  на  основі вступних  іспитів  відповідно  до  Порядку  прийому  для  здобуття  вищої  та професійно-технічної  освіти  осіб,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у  Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);

конкурсна  пропозиція  (конкурс)  – пропозиція  закладу  освіти (відокремленого  структурного  підрозділу  закладу  освіти)  щодо  прийому вступників  на  певні  спеціальності  (одну  або  декілька  спеціалізацій,  освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного)  рівня.  Розрізняють  основні  та  небюджетні  конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати  вступних  випробувань  та  інші  показники,  що  обраховується  (з точністю до 0,01) відповідно до Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір –  процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на  основі  конкурсних  балів  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Умов (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого  враховується  під  час  проведення  конкурсного  відбору  на  навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна  конкурсна  пропозиція  –  конкурсна  пропозиція,  на  яку  не

надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) –  конкурсна пропозиція з  визначеною  кількістю  місць  для  навчання  за  державним  або  регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами  – право вступника, щодо зарахування на

навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2,  квотою для іноземців,

що реалізується відповідно до цих Умов;

рейтинговий  список  вступників  –  список  вступників  за  черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому.

співбесіда  –  форма  вступного  випробування,  яка  передбачає  перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість  населення».  Інші  терміни  вживаються  у  значеннях, наведених  у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

технічна  помилка  –  помилка,  яка  допущена  уповноваженою  особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

фахове  випробування  –  форма  вступного  випробування  для  вступу  на основі  здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  кваліфікованого  робітника, яка  передбачає  перевірку  здатності  до  опанування  навчальної  програми освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  на  основі  здобутих раніше компетентностей.

 

ІІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного

рівня молодшого спеціаліста

 

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи,  які здобули повну загальну середню освіту;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старший курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).
 2. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий курс проводиться за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Верхівський  сільськогосподарський коледж Вінницького НАУ.

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

 1. Особливості прийому до закладу освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.
 2. Особливості прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 697.

 

ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ здійснюється

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів або пільгових

довгострокових кредитів;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Громадяни України, які не завершили навчання за державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
 2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ, якщо вони:

за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;

мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано  статус  біженця  в  Україні,  та  особи,  які  потребують додаткового  або  тимчасового  захисту,  мають  право  на  здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України.

Здобуття  вищої  освіти  зазначеними  категоріями  осіб  за  кошти  державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого  спеціаліста  здобувається  за  кошти  державного  (місцевого)  бюджету  лише  один  раз,  крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи  більше  спеціальностями  (спеціалізаціями,  освітніми  програмами)  за  кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту».

 

 1. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

 

 1. Прийом на навчання  здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу  за кожною  спеціальністю.  Прийом  на  навчання  на  другий  та  наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований  обсяг  при  зарахуванні  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  молодшого  спеціаліста  за  кожною  спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Прийом на навчання  за  державним замовленням здійснюється  на  спеціальності  та  форми  навчання,  за  якими  воно  сформоване Кабінетом Міністрів України. Розподіл державного замовлення між основними конкурсними пропозиціями  в  межах  відповідної  спеціальності   Верхівський  сільськогосподарський коледж Вінницького НАУ здійснює самостійно.
 2. Обсяг прийому за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  Верхівським  сільськогосподарським коледжем Вінницького НАУ у  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу  за  формами  навчання  та загальним обсягом державного замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
 3. Обсяг квоти-1 встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше  одного  місця).

VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Приймальна комісія працює в понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю з 8.00 до 17.00; в суботу з 8.00 до 12.00;  неділя – вихідний.
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною формою вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

       Етапи вступної компанії  

Строки проведення

 
Початок прийому заяв та документів з 02 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 14липня 2018 року
Проведення вступних випробувань з 15 по 22 липня  2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного  замовлення за результатами вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, квотою-1) не пізніше 12.00 год.

24 липня 2018 року

 
Виконання вимог до зарахування для вступників рекомендованих до зарахування на місця державного  замовлення до 12.00 год. 28 липня 2018 року
Зарахування вступників за державним замовленням –  не пізніше 18.00 год. 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб –  не пізніше 02 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 07 серпня 2018 року

 

 1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною формою навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії  

Строки проведення

 
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 02 липня до 18.00 год. 25 липня
Початок прийому заяв та документів з 12 липня 2018 року

 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів о 18.00 год. 01 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 18.00 год. 08 серпня 2018 року
Проведення співбесід з 02 до 04 серпня 2018 року

 
Проведення вступних іспитів з 02  до 07 серпня 2018 року

 
Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди не пізніше 12.00 год. 05 серпня
Виконання вимог до зарахування для вступників, що проходили співбесіди за державним замовленням до  18.00 год. 07 серпня

 
Зарахування вступників за результатами співбесіди  за державним замовленням не пізніше  12.00 год. 08 серпня

 
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) не пізніше 12.00 год. 09 серпня
Виконання вимог до зарахування для вступників рекомендованих до зарахування за результатами вступних іспитів чи на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання на місця державного  замовлення до 12.00 год. 13 серпня
Зарахування вступників за результатами вступних випробувань чи на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

 
за державним замовленням – не пізніше  12.00 год. 14 серпня

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12.00 год. 17 серпня, додаткове зарахування на вільні місця  за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 21 серпня
 1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

 

               Етапи вступної компанії

 
Строки проведення

 
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад о 18 годині 01 серпня 2018 року
Проведення фахових вступних випробувань 02 серпня — 07 серпня 2018 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування на місця державного  замовлення до 12 години 08 серпня
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12 години 13 серпня

 
Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 14 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 21 серпня

 

 1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників без відриву від виробництва проводиться в такі строки:

1) прийом заяв та документів починається 01 серпня 2018 року та закінчується о 18 годині 31 серпня 2018 року;

2) вступні іспити проводяться з 01 по 07  вересня 2018 року;

3) зарахування вступників здійснюється не пізніше 15 вересня 2018 року.

 

 VІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ

 

 1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів та/або квотою-1 відповідно до цих Правил;

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу освіти.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Верхівського  сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

Заклад освіти створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документа про повну загальну середню освіту.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  України або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2018  року,  а  також  вступники,  які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися  з  неї  після 01  січня 2018  року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1,  унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів унеможливлюють їх реалізацію.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 4. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для  осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб,  на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів,зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
 3. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Верхівським сільськогосподарським коледжем Вінницького НАУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у Верхівському сільськогосподарському коледжі  Вінницького НАУ.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура  визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VIІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років;

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови і математики (на всі спеціальності).
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури і біології або математики або географії на вибір для спеціальності 201 «Агрономія» і 206 «Садово-паркове господарство», з української мови та літератури і математики або фізики або географії на вибір для спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».
 4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 5. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 -  оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 -  оцінка вступного іспиту з другого предмета;   А  -  середній бал документа про базову загальну середню освіту, ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів. Оцінки  вступних  іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2017  або  2018  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок  встановлюється  рівним  4.  Інформацію  про  них  приймальні  комісії отримують з Єдиної бази.

 1. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з  першого  предмета;  П2  -  оцінка  зовнішнього  незалежного  оцінювання або вступного іспиту з другого предмета; А  -  середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від  100 до 200  балів  відповідно  до  Таблиці  переведення  середнього  бала  документа  про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у  шкалу 100-200, ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти  для  вступу  до  нього  за  шкалою  від  0  до  50  балів  при  вступі  на спеціальності  (спеціалізації),  зазначені  в  Переліку  спеціальностей,  яким надається особлива підтримка.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2017  або  2018  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650,  то  він  встановлюється  таким,  що  дорівнює  650.  Інформацію  про  них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,

де П1  -  оцінка вступного іспиту з української мови; П2  -  оцінка фахового вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з  професій.  Оцінки  вступних  іспитів  виставляються  за  12-бальною шкалою;

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І  –  ІІІ  ступенів)  ІІІ етапу Всеукраїнських  конкурсів  фахової  майстерності  серед  учнів  закладів професійної  (професійно-технічної)  освіти  з  професій  2017  або  2018  року останній доданок встановлюється рівним 10.

 1. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною  шкалою,  враховуються  таким  чином:  «3»  відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
 2. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 3. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань на основі базової загальної середньої освіти, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, – «4» з кожного предмету за 12-бальною шкалою.
 4. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми  співбесід,  вступних  іспитів,  фахових  випробувань  обов’язково оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці)  коледжу.  У  програмах  повинні  міститися  критерії  оцінювання підготовленості вступників.

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни  балів  з конкурсних  предметів  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  за результатами  апеляцій  приймальні  комісії  після  відповідного  повідомлення Єдиної  бази  вносять  відповідні  зміни  в  документацію,  перераховують конкурсний бал.
 4. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ.

 

ІХ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними  умовами  на  здобуття  вищої  освіти  за  державним замовленням є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб  у  порядку,  передбаченому  цими  Правилами,  якщо  вони  зараховані  на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного  висновку  про  проходження  співбесіди  рекомендуються  до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно  до  пунктів  10-14  статті  7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи  з  інвалідністю,  які  неспроможні  відвідувати  заклад  освіти  (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо  такі  особи  рекомендовані  до  зарахування  на  основну  конкурсну пропозицію,  то  вони  зараховуються  на  місця  державного замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого  коледжем  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої  статті  6  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової  служби)  в порядку, визначеному  відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в  межах квоти-1  на місця державного замовлення  (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого  закладом  освіти  мінімального  рівня,  до  участі  в  конкурсному відборі допускаються:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання  якості  освіти  відмовлено  в  реєстрації  для  участі  в  2018  році  в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних)  умов  (за  умови  подання  до  приймальної  комісії  закладу  вищої освіти  копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №  086-3/о  «Медичний  висновок  про  створення  особливих  (спеціальних)  умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900  «Деякі  питання  участі  в  зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної  комісії  при  регіональному  центрі  оцінювання  якості  освіти  і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з  протоколу  засідання  регламентної  комісії  при  регіональному  центрі оцінювання якості освіти).

Такі  особи  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за  результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).  Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах квоти-1  на місця державного замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з  них  не  менше  встановленого  закладом  вищої  освіти  мінімального  рівня  до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи,  які  в  2018  році  не  брали  участь  в  основній  та  додатковій  сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів)  через  наявність  захворювання  або  патологічного  стану,  зазначеного  в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  затвердженому  наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29  серпня  2016  року  №  1027/900,  зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії  закладу  вищої  освіти  одного  з  документів,  зазначених  у  підпункті  1 пункту  2  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Міністерства  охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання  та/або  патологічні  стани,  інвалідність»,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі  особи  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за  результатами вступних  іспитів  з  певного(их)  навчального(их)  предмета(ів),  з  яких  не  брали участь  в  основній  та  додатковій  сесіях  зовнішнього  незалежного  оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких  комбінаціях  за  їх  вибором).  Якщо  такі  особи  допущені  до  конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі  в межах квоти-1  на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Вступні випробування  можуть  проходити  у  формі  вступних  іспитів (замість  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на  основі  повної  загальної середньої  освіти  і  якщо  не  складали  зовнішнє  незалежне  оцінювання  з відповідних  предметів),  в  разі  отримання  кількості  балів  за  кожний  з  них  не менше  встановленого  закладом  освіти  мінімального  рівня  до  участі  в конкурсному відборі допускаються:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни  України,  які  в  рік  вступу  здобули  повну  загальну  середню освіту за кордоном.

Особи  цих  категорій  можуть  брати  участь  у  конкурсному  відборі  за результатами  вступних  іспитів  та/або  зовнішнього  незалежного  оцінювання (результати  вступних  іспитів  зараховуються  з  предметів,  з  яких  вступник  не складав  зовнішнє  незалежне  оцінювання).  Особи,  зазначені  в  абзаці  третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення  лише  в  разі  вступу  тільки  за  результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за  рахунок  цільових  пільгових державних кредитів відповідно до пунктів 2-5 цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 2. Підлягають переведенню на  вакантні  місця  державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну пропозицію:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ  України,  поліцейських,  які  загинули  або  померли  внаслідок  поранення, контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  участі  в  антитерористичній  операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які  добровільно  забезпечували  (або  добровільно  залучалися  до  забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність)  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення, контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  забезпечення  проведення антитерористичної  операції  (у  тому  числі  волонтерської  діяльності), перебуваючи  безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені  або  самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету  та територіальної  цілісності  України,  загинули  (пропали  безвісти),  померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших  утворених  відповідно  до законів  України  військових  формувань  та  правоохоронних  органів;  осіб,  які, перебуваючи  у  складі  добровольчих  формувань,  що  були  утворені  або самоорганізувалися  для  захисту  незалежності,  суверенітету,  територіальної цілісності  України,  але  в  подальшому  такі  добровольчі  формування  не  були включені  до  складу  Збройних  Сил,  МВС,  Національної  гвардії  та  інших утворених  відповідно  до  законів  України  військових  формувань  та правоохоронних  органів,  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок поранення,  контузії  чи  каліцтва,  одержаних  під  час  виконання  такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із  Збройними  Силами,  МВС,  Національною  гвардією  та  іншими  утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та  працівників  Збройних  Сил,  Національної  гвардії,  СБУ,  Служби  зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових  прокуратур,  осіб  рядового  та  начальницького  складу  підрозділів оперативного  забезпечення  зон  проведення  антитерористичної  операції  ДФС, поліцейських,  осіб  рядового,  начальницького  складу,  військовослужбовців, працівників  МВС,  Управління  державної  охорони,  Держспецзв’язку,  ДСНС, ДПтС,  інших  утворених  відповідно  до  законів  військових  формувань,  які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи  безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її проведення,  та  загинули  (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення, контузії  або  каліцтва,  одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також  дітям  із  сімей  працівників  підприємств,  установ,  організацій,  які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали  безвісти),  померли  внаслідок  поранення,  контузії  або  каліцтва, одержаних  під  час  забезпечення  проведення  антитерористичної  операції безпосередньо  в  районах  та  у  період  її  проведення;  осіб,  які  загинули  або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти,  один  з  батьків  яких  помер  внаслідок  захворювання,  одержаного  в період участі в антитерористичній операції;

діти  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав,  які загинули (пропали  безвісти)  або  померли  внаслідок  поранення,  контузії  чи  каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

 1. Переводяться на вакантні  місця  державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації  наслідків аварії  на  Чорнобильській АЕС  та  потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких  встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської  катастрофи  на  променеву  хворобу,  -  категорія 1  та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

діти  осіб,  визнаних  учасниками  бойових  дій  відповідно  до  пункту  19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом  трьох  років  після  здобуття  загальної  середньої  освіти  особи,  батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

особи,  які  користуються  спеціальними  умовами  участі  в  конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням відповідно до пунктів 2-5 цього  розділу,  і  не  були  зараховані  на  місця  державного замовлення  (крім випадку, коли  у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

 1. Переводяться на вакантні  місця  державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані  на  навчання  за  іншими  джерелами  фінансування  на  основну конкурсну  пропозицію,  а  також  на  місця  за  рахунок  цільових  пільгових державних  кредитів  (пільгових  довгострокових  кредитів)  осіб  у  порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані  на навчання за рахунок коштів  фізичних  або  юридичних  осіб,  особи,  які  є  внутрішньо  переміщеними особами  відповідно  до  Закону  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1;

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ .
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та офіційному веб-сайті Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

             ХІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VІ цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ. Подані оригінали документів зберігаються у Верхівському сільськогосподарському коледжі Вінницького НАУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV цих Правил.
 3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

ХІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ХІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між Верхівським сільськогосподарським коледжем Вінницького НАУ та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

ХІІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

 1. Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького НАУ самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до навчального закладу за відповідною спеціальністю в порядку, визначеному пунктом 6-8 розділу VІІІ цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІІ цих Правил.
 2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.
 3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 8 розділу ІХ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 9 розділу ІХ цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 6-8 розділу VIІІ цих Правил), не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

особи, які зазначені в пункті 10 розділу ІХ цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького НАУ використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного  замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в Верхівському сільськогосподарському коледжі Вінницького НАУ. Навчальний заклад повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького НАУ надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного  замовника.

 

V. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

 1. XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ
 2. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 3. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 4. Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького НАУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 5. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці) Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ.
 6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про   зарахування   в   частині,   що   стосується   цього вступника.
 7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ здійснюється інформаційними системами, на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила прийому 2018 зі змінами

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *