ПОГОДЖЕНО                                          ПОГОДЖЕНО                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

 Голова студентської ради                 Заступник голови профкому         на засіданні педагогічної ради

______В. Мужилівський                  з питань студентської молоді                 (протокол №  4)

«__»__________2017 р.                     __________Л.Федотова                Директор ______ О.М. Кушнір

                                                                      «___»__________2017 р.               «___»_________2017р.                     

ПРАВИЛА

Призначення академічних стипендій  студентам Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ

Правила  складені  відповідно  до  Порядку  призначення  і  виплати стипендій, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12  липня  2004 року №882 та  змін, внесених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  28 грудня 2016 року № 1050.

 

І. Загальні положення  

 

 1. Правила призначення академічних стипендій у коледжі розробляються відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою КМУ від 28.12 2016 р. № 1050, затверджуються педагогічною радою коледжу за погодженням із студентською радою, та оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.
 1. Дія цих Правил поширюється на осіб, які навчаються в коледжі на підставі державного замовлення за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (далі – студенти).
 1. Академічні стипендії призначаються студентам за результатами навчання у коледжі та виявленою при цьому успішністю, згідно рейтингу успішності.

        Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності, наказом директора коледжу утворюються стипендіальні комісії.

        До складу стипендіальної комісії входять: директор коледжу, головний бухгалтер, завідуючий відділенням, юрисконсульт, куратори груп, представники органів студентського самоврядування (голова студентської ради, старости та академорги груп), представники первинних профспілкових організацій студентів.

        У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов'язки студентів, цими Правилами, Положенням про Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ.

         За поданням стипендіальної комісії директор коледжу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, якщо рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій в коледжі.

 1. Стипендії виплачуються один раз на місяць.

        Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю, згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах

        У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з коледжу до закінчення строку навчання, стипендія виплачується у повному обсязі за останній місяць навчання.

        У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, стипендіат отримує академічну стипендію у призначеному йому розмірі.

        На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

       Студентам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, що встановлений стипендіату згідно з цими Правилами за результатами навчання у останньому перед призовом навчальному семестрі.

        Студентам, які відповідно до наказу директора коледжу поновлені на навчання за державним замовленням після академічної відпустки, у разі наявності права на призначення академічної стипендії, – така стипендія призначається за процедурою та у терміни, визначені цими Правилами

 1. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.
 1. Студентам коледжу, які навчалися за державним (регіональним) замовленням і:

1) перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора коледжу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

 

ІІ. Академічні стипендії

 

 1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі, іменні), які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі: студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні.

Розмір академічних стипендій визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

 1. Коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, призначає академічні стипендії студентам, на підставі рейтингу успішності (далі – Рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмету (дисципліни), і до якого включаються всі студенти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

     Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні за відповідним курсом і спеціальністю, оприлюднюється не пізніше, ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

        Якщо студент протягом попереднього навчального семестру отримував академічну стипендію, але внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склав семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, він має право на отримання мінімальної (ординарної) академічної стипендії. Рішенням директора коледжу йому встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більше, ніж місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності,після чого питання призначення академічної стипендії цій особі вирішується на загальних підставах. У разі, коли студенту призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості не здійснюється.

        Примірний порядок формування Рейтингу затверджується Міністерством освіти і науки.

        Порядок формування Рейтингу у коледжі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою за погодженням із органом студентського самоврядування, відповідно до цих Правил.

        При цьому повинні бути дотримані наступні обов’язкові вимоги:

 • затвердження і оприлюднення порядку формування Рейтингу здійснюється не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до порядку формування Рейтингу не вносяться.
 • рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного навчального предмету (дисципліни) з урахуванням участі студента у науковій, науково-технічній діяльності  громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна складати не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу є однаковою для студентів, які навчаються на одному курсі і за однією спеціальністю;
 • навчальні досягнення (успішність) з вивчення певного навчального предмету (дисципліни) вимірюються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями у залежності від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;
 • Студенти, які на дату закінчення семестрового контролю, згідно навчального плану, протягом навчального семестру не виконали вимог навчального плану з певного навчального предмету (дисципліни) навіть за мінімальними критеріями (3 – за 5-бальною, або 4 – за 12-бальною системою оцінювання). вважаються особами, які мають незадовільні результати навчання;

до Рейтингу не включаються особи, які:

 • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання. Рішенням директора коледжу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю. У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
 • станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;
 • під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращання отриманих раніше оцінок**;
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

     Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю, згідно з навчальними планами для відповідних курсів та спеціальностей.

      Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

 1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
 • студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеному відповідно до цих Правил, згідно з Рейтингом займають вищі позиції, але не менше, ніж 4 бали за 5-бальною системою оцінювання або 7 балів за 12-бальною системою оцінювання;
 • студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до коледжу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до цих правил.

10. У разі, якщо за результатами навчання: успішність студентів становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п'ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю; студенти, які відповідно до цих Правил займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні у межах установленого ліміту стипендіатів, розмір академічної стипендії, призначеної таким особам згідно з пунктом 15 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотків.

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання.

** Абзац чотирнадцятий пункту 8 цих Правил застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

ПРАВИЛА Призначення академічних стипендій студентам Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *