верхівка_page-0001

 

 

І. Загальні положення

 1. Підставою для оголошення прийому на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527892, дата отримання – 09.02.2015 року) та Правила прийому розглянуті на засіданні приймальної комісії (протокол № 1 від 12.12.2018р.), затверджені педагогічною радою Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету (протокол № 5 від 13.12.2018р.)  та Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 5 від 21.12.2018р.).

Зміни до Правил прийому розглянуті на засіданні приймальної комісії (протокол № 5 від 20.06.2019 р.), затверджені педагогічною радою  Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 21.06.2019 р.)  та Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 11 від 24.06.2019 р.) відповідно до наказу МОН від 24 травня 2019 року № 717, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 червня 2019 року за № 636/33607.

 1. Прийом до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV цих Правил.
 2. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету, затвердженим педагогічною радою коледжу (протокол № 5 від 13.12.2018 р.), відповідно до Положення про приймальну комісію  закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії. Усі питання, пов'язані з прийомом до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п`ятниця з 8-00 до 17-00; субота, неділя – вихідні, перерва на обід з 13-00 до 14-00;

в період з 01 липня до 31 серпня 2018 р. приймальна комісія працюватиме з 8-00 до 17-00 (без обідньої перерви), субота, неділя – з 8-00 до 13-00; 13, 22 та 29 липня з 8-00 до 18-00.

 1. Поселення абітурієнтів та студентів коледжу до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого порядку поселення.

 

 1. Визначення термінів
 2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування — оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит — форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

 вступник — особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі — Єдина база) — автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

квота для іноземців — визначена частина загального обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа: закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця; іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

квота-1 — визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі — наказ № 697);

конкурсна пропозиція (конкурс) — пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні спеціальності, форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал — комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до Умов прийому та цих Правил;

конкурсний відбір — процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до Умов прийому та цих Правил;

 конкурсний предмет — навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна конкурсна пропозиція — конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) — конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

право на зарахування за квотами — право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Правил;

рейтинговий список вступників — список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил;

співбесіда — форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

 технічна помилка — помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування — форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту».

 

III. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

—   особи, які здобули базову загальну середню освіту — для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

—    особи, які здобули повну загальну середню освіту;

—  особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий курс (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому закладі вищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (освітніми програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, а саме :

спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» — 40 осіб на денну форму навчання і 15 на заочну, спеціальність 201 «Агрономія» — 50 осіб на денну форму навчання і 25 на заочну, спеціальність 206 «Садово-паркове господарство» – 50 осіб на денну форму навчання.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Верхівський сільськогосподарський  коледж ВНАУ, що здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до наявних ліцензій. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

 1. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.
 2. Особливості прийому до коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях ( на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 697.

 

 1. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 2. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у Верхівському сільськогосподарському коледжі ВНАУ на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

   Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в коледжі за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
 2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у коледжі, якщо вони: за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії; мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.
 3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України.

Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти державного бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев'ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».
 2. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод, укладених між коледжем та фізичною або юридичною особою, а саме: пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти — студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними коледжу, але не довше ніж до досягнення 23 років;

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти — студентам коледжу, до досягнення ними 35 років.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітній програмі.

 

 1. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
 2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, здійснюють розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій — у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 Розподіл місць державного замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності коледж здійснює самостійно.

 1. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у цих Правилах в межах ліцензійного обсягу.
 2. Обсяг квоти-1 встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше  одного  місця).

 

 1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання Заочна форма навчання

(додатковий набір)
вступники на основі освіти  
базової загальної середньої повної

загальної середньої та диплому КР
повної загальної середньої та диплому  КР повної загальної середньої та диплому  КР
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2019 року 10 липня 2019 року 10 липня 2019  року 01 листопада 2019р.

 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить коледж до 18:00

13 липня 2019 року
  05 серпня 2019р.  

10 листопада 2019 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають виключно за сертифікатами  ЗНО та на основі диплому КР до 18:00 29 липня 2019 року 09 серпня 2019 року 15 листопада 2019р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які зараховуються за співбесідами, складають  вступні випробування, квота 1. до 18:00 22 липня 2019 року

для категорій які зараховується за результатами  співбесід,вступних іспитів, квота 1.

Проведення співбесід та вступних іспитів  з 23-28 липня.
05 серпня 2019р.

 

Проведення співбесід та вступних іспитів  з 6 -7 серпня.
 

9 листопада 2019 р.

 

Проведення співбесід та вступних іспитів  10 листопада.
Строки проведення коледжем вступних випробувань, співбесід. 14 — 21 липня 2019 року 30-31 липня 2019 р.

( для випускників ПТНЗ)
З 5 серпня по 9 серпня 2019 року (для випускників ПТНЗ) з 11 листопада 2019р.

по 15 листопада 2019р.

 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих на місця державного замовлення — не пізніше 12.00 години

23 липня 2019 року
не пізніше 12-00

01 серпня 2019 року
не пізніше 12.00

11 серпня  2019 року
Рейтинговий список вступників, на основі повної загальної середньої освіти   не пізніше 12-00

01 серпня 2019 року
13 серпня 2018 року не пізніше 12.00

18 листопада  2019 року
Термін виконання вимог для зарахування

 

 
     не пізніше 12.00 год.

27 липня 2019 р

 
до 12:00 03 серпня 2019 року

05 серпня 2019 року
не пізніше 18.00

14 серпня 2019 року

 
не пізніше 18.00

29 листопада 2019 року

 
Терміни зарахування вступників

За державним замовленням:

 

За кошти фізичних і юридичних осіб:
не пізніше 12.00 год.

29  липня 2019 року;

 

не пізніше 18.00 год.

01 серпня 2019 р.

(додаткове зарахування не пізніше 30 серпня)
не пізніше 12.00 год.

6  серпня 2019 року;

 

не пізніше12.00 год.

16 серпня 2019 року

(додаткове зарахування не пізніше 30 вересня)
не пізніше 15 серпня 2019 р.;

 

не пізніше 20 серпня 2019 року
 

не пізніше 30 листопада 2019 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 06 серпня 2019 року не пізніше 20 серпня 2019 року    


Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та на основі повної загальної середньої освіти  Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ здійснює добір на вакантні місця за кошти фізичних і юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу на заочну форму навчання.

Початок прийому заяв та документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання з 01.11.2019 року  по 30.11.2019 року.

 

VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету

 1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

   тільки у паперовій формі:

— для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або квотою-1;

— для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та цих Правил;

— для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому та цих Правил;

— за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

— у разі подання іноземного документа про освіту;

— у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фото-полімерних технологій їх виготовлення;

— у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

— для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом п'ятим підпункту 1 пункту 8 розділу VII цих Правил;

— у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії коледжу. Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжу та/або квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ згідно з чинним законодавством.

Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

— «претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету за державним замовленням»;

— «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

— документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);

— військово-облікових документів;

— документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

— документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

-  копію документа, що посвідчує особу;

— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

— копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-   чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ.

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 1. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті коледжу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.
 2. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.
 3. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Верхівським сільськогосподарським коледжем ВНАУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

В разі скасування електронної заяви приймальна  комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти — у формі вступних іспитів, співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти — у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — у формі іспиту з української мови та фахових вступних випробувань.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил .
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), та математики (другий предмет).
 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (коледж передбачає право вступника на вибір з трьох предметів).
 4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 5. Конкурсний бал розраховується: для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, 15 де П1 — оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 — оцінка вступного іспиту з другого предмета; А — середній бал документа про базову загальну середню освіту, ОУ — бал за успішне закінчення підготовчих курсів коледжу за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 1).

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. Мінімальна кількість балів з вступного випробування становить «4» бали. Призерам (особам, нагородженим дипломами І — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 4. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 1. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, де П1 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 — оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета; А — середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100 — 200 (додаток 2). Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, то він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 1. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + ОУ, де П1 — оцінка вступного іспиту з української мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 або 2019 року; П2 — оцінка фахового вступного випробування. ОУ — бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12- бальною шкалою. Мінімальна кількість балів з вступного випробування становить «4» бали.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І — III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

 1. Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.
 2. У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 3. Програми співбесід вступних іспитів, фахових випробувань затверджуються головою приймальної комісії Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.       Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов'язково оприлюднюються на веб-сайті коледжу. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

 1. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
 2. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.
 3. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 4. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжі.

 

 1. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 2. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) є можливість:

— зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного замовлення;

— переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

— особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 1 0 — 1 4 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

— особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення ").

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого коледжем мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення ").

 1. Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

— особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії коледжу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»).

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого коледжем мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, які в 2019 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії коледжу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року з а № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2017 — 2019 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення ").

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого коледжем мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

— особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані з 01 грудня 2018 року включно;

— громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого — п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 2. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.

 1. Переводяться на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

— особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;

— діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

— шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або II групи;

—   особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням відповідно до пунктів другого — п’ятого цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»).

 1. Переводяться на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами, а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 

 1. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
 2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

— вступники, які мають право на зарахування за квотою-1;

— вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом. У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

— за конкурсним балом від більшого до меншого;

— за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого;

—   за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмету від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди,квоти-1;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті коледжу.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу відповідно до строків, визначених у розділі VI цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності). Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

 1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 2. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами, до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 3. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIV цих Правил. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.
 4. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

XII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу XI цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XI цих Правил. Договір про надання освітніх послуг між коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
 3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у коледжі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб.

 1. Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6 — 8 розділу VIII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII цих Правил.
 2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення.
 3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

— особи, які зазначені в пункті 8 розділу IX цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

— особи, які зазначені в пункті 9 розділу IX цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 6- 9 розділу VIII цих Правил) не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

— особи, які зазначені в пункті 10 розділу IX цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника);

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту, коледж використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності — інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника. Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розміщені в коледжі.

Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (освітніх програм) та форм здобуття освіти.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, коледж надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу, на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VI цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVII цих Правил.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до коледжу за власним бажанням, відраховані із коледжу за власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

 1. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України
 2. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2017 року № 1167).
 3. Іноземці та особи без громадянства (далі — іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади освіти.

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до закладів освіти за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.
 2. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань закладу освіти.
 5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.
 6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот.

 

XVI. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 1. Коледж зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми).

Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 1. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.
 2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 3. Інформування громадськості про ліцензований обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

 

Таблиця 1

Верхівський сільськогосподарський коледж

Вінницького національного аграрного університету

 

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання

 

Молодший спеціаліст

Галузь знань Спеціальність

(напрям підготовки)
Освітня програма

(може повторювати назву спеціальності)
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна

форма

навчання
Денна форма навчання Заочна

форма

навчання
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 40 15 3р. 10 м. 2р. 10м.
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія Агрономія 50 25 3р. 10 м. 2р. 10м.
20 Аграрні науки та продовольство 206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 50  

3р. 5 м.

 
 

 

Таблиця 2

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти,

перелік конкурсних предметів з яких проводяться вступні випробування

 

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)
Вага бала за особливі успіхи (призерам  IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам ІІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту НДР-учнів-членів МАН України)

 
 

Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі
Код Назва        
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 1. Українська мова

2. Математика
до 1 балу 4
4
201 Агрономія Агрономія 1. Українська мова

2. Математика
до 1 балу 4
4
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1. Українська мова

2. Математика
 

до 1 балу
4
4
4

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)
Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі
Код Назва      
 

193
 

Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій 1. Українська мова та література

2. Математика

2. Фізика

2. Географія
100

100

100

100
 

201
 

Агрономія
 

Агрономія
1. Українська мова та література

2. Математика

2. Біологія

2. Географія
100

100

100

100
 

201
 

Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство 1. Українська мова та література

2. Математика

2. Біологія

2. Географія
100

100

100

100

 

 

Молодший спеціаліст на основі ОКР «Кваліфікований робітник»

Спеціальність Освітня програма Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)
Мінімальна кількість балів

для допуску до участі в конкурсі
Код Назва      
201 Агрономія Агрономія 1. Українська мова

2. Фаховий іспит
4

4
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1. Українська мова

2. Фаховий іспит
4

4

 

 

 

Додаток 1

до Правил прийому

Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ

в 2019 році

(пункт 6 розділ VIII)

 

 

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

яким надається особлива підтримка

 

Шифр галузі Галузь знань Код

спеціальності
Найменування спеціальності
19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія
20 Аграрні науки та продовольство 206 Садово-паркове господарство

 

Додаток 2

до Правил прийому

Верхівського сільськогосподарського

коледжу ВНАУ

в 2019 році

(пункт 7 розділ VIII)

 

ТАБЛИЦЯ

переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

 

1 100   4 120   8 160
1,1 100 4,1 121 8,1 161
1,2 100 4,2 122 8,2 162
1,3 100 4,3 123 8,3 163
1,4 100 4,4 124 8,4 164
1,5 100 4,5 125 8,5 165
1,6 100 4,6 126 8,6 166
1,7 100 4,7 127 8,7 167
1,8 100 4,8 128 8,8 168
1,9 100 4,9 129 8,9 169
2 100 5 130 9 170
2,1 101 5,1 131 9,1 171
2,2 102 5,2 132 9,2 172
2,3 103 5,3 133 9,3 173
2,4 104 5,4 134 9,4 174
2,5 105 5,5 135 9,5 175
2,6 106 5,6 136 9,6 176
2,7 107 5,7 137 9,7 177
2,8 108 5,8 138 9,8 178
2,9 109 5,9 139 9,9 179
3 110 6 140 10 180
3,1 111 6,1 141 10,1 181
3,2 112 6,2 142 10,2 182
3,3 113 6,3 143 10,3 183
3,4 114 6,4 144 10,4 184
3,5 115 6,5 145 10,5 185
3,6 116 6,6 146 10,6 186
3,7 117 6,7 147 10,7 187
3,8 118 6,8 148 10,8 188
3,9 119 6,9 149 10,9 189
  7 150 11 190
7,1 151 11,1 191
7,2 152 11,2 192
7,3 153 11,3 193
7,4 154 11,4 194
7,5 155 11,5 195
7,6 156 11,6 196
7,7 157 11,7 197
7,8 158 11,8 198
7,9 159 11,9 199
  12 200

 

 

Правила прийому(зі змінами) 2019

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *