ПОГОДЖЕНО                                              ПОГОДЖЕНО                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

 Голова студентської ради                     Заступник голови профкому            на засіданні педагогічної ради ______В. Мужилівський            з питань студентської молоді          (протокол №  4)

«___»_________2017 р.                      _________Л.Федотова                        Директор ____ О.М. Кушнір

                                                                       «___»________2017 р.                        «___» ________2017р.

  ПОРЯДОК

 Формування рейтингу успішності  студентів   Верхівського сільськогосподарського коледжу  Вінницького  НАУ

Порядок  складено  відповідно  до  правил  призначення  академічних стипендій  студентам   Верхівського сільськогосподарського коледжу  Вінницького  НАУ

 1. Порядок формування рейтингу успішності студентів Верхівського сільськогосподарського коледжу  Вінницького  НАУ розробляється відповідно до правил  призначення  академічних стипендій  студентам   Верхівського сільськогосподарського коледжу  Вінницького  НАУ, які затверджуються педагогічною радою коледжу за погодженням із студентською радою.
 2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються в коледжі на підставі державного замовлення за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (далі – студенти).
 3. Рейтинг успішності (далі – Рейтинг) складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмету (дисципліни). До рейтингу включаються всі студенти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю.
 4. Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні за відповідним курсом і спеціальністю, оприлюднюється не пізніше, ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.
 5. Примірний порядок формування Рейтингу затверджується Міністерством освіти і науки.

6. Затвердження і оприлюднення порядку формування Рейтингу здійснюється не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до порядку формування Рейтингу не вносяться.

 1. Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до коледжу. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним курсом і за кожною спеціальністю на підставі успішності з кожного навчального предмету (дисципліни) з урахуванням участі студента у науковій, науково-технічній діяльності громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна складати не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу є однаковою для студентів, які навчаються на одному курсі і за однією спеціальністю.

       Рейтинговий бал для студентів І-х курсів всіх спеціальностей може бути в діапазоні від 4.00 до 13.33, з яких найвищий показник успішності – 12.00, а 1.33 бали можуть встановлюватися за участь студента у науковій, науково-технічній діяльності,  громадському житті та спортивній діяльності за шкалою:

участь студента у науковій, науково-технічній діяльності – 0-0.33;

участь студента у громадському житті – 0-0.5;

участь студента у спортивній діяльності – 0-0.5.

         Рейтинговий бал для студентів ІІ-х курсів всіх спеціальностей може бути в діапазоні від 3.00 до 5.55, з яких найвищий показник успішності – 5.00, а 0.55 балів можуть встановлюватися за участь студента у науковій, науково-технічній діяльності,  громадському житті та спортивній діяльності за шкалою:

 • участь студента у науковій, науково-технічній діяльності – 0-0.15;
 • участь студента у громадському житті – 0-0.20;
 • участь студента у спортивній діяльності – 0-0.20.

     Кількість балів за участь студента у науковій, науково-технічній діяльності,  громадському житті та спортивній діяльності залежить від його активності на рівні академічної групи, коледжу, району, області, чи держави.

 1. Навчальні досягнення (успішність) з вивчення певного навчального предмету (дисципліни) вимірюються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними відповідними цикловими комісіями у залежності від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;
 1. До Рейтингу не включаються особи, які:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання (3 – за 5-бальною, або 4 – за 12-бальною системою оцінювання);

станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

під час семестрового контролю здійснювали повторне складання контрольних заходів з метою покращання отриманих раніше оцінок**;

до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

 1. Якщо студенти набрали однакову кількість балів, вищу позицію в рейтингу займає той студент, який має менше оцінок «3» за 5-бальною, або «4-6» за 12-бальною системою оцінювання.

* Академічна заборгованість виникає у разі, коли:

протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання;

під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше балів, ніж визначена у коледжі межа незадовільного навчання.

** Абзац чотирнадцятий пункту 8 цих Правил застосовується починаючи із семестрового контролю за другий семестр 2016/17 навчального року.

 

ПОРЯДОК Формування рейтингу успішності студентів Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького НАУ

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *