«Геодезія та землеустрій» («Землевпорядкування»)

Професія землевпорядника завжди користувалася шаною в українському суспільстві, так як безпосередньо пов'язана з безцінним скарбом – землею. В Україні до землі завжди було особливе відношення. Раціональне використання земельних ресурсів в нашій державі, це і заслуга землевпорядників. Щоб отримати цивілізоване право на існування, розташування, функціонування інфраструктури, необхідно перш за все отримати територіально визначене, встановлене, закріплене та юридично оформлене місце на землі. І це неможливо без всесторонньо підготовленого професіонала-землевпорядника.

Зараз в Україні продовжується проведення земельної реформи, і землевпорядники є її безпосередніми виконавцями, від професіоналізму яких залежить, як люди зуміють розпорядитися землею, в якому стані передамо її нашим нащадкам.

Землевпорядник в сучасних умовах вільно володіє державною мовою, комп'ютером, сучасними технологіями в галузі землевпорядкування, геодезії та ГІС, вміє вирішувати всебічні правові питання у галузі земельних відносин, вміло та зважено, в правовому полі, застосовуючи положення Земельного, та інших кодексів і нормативно-правових актів України.

Землевпорядник керує земельними процесами, складає документацію, перевіряє стан використання земельних ресурсів, накопичує відомості про стан земель, перспективи використання, обґрунтовує методи і способи всякого їх використання та здійснення земельних відносин в цілому.

Тому виникла потреба в підготовці кваліфікованих спеціалістів – землевпорядників і на Тростянеччині. В 1991 році у Верхівському сільськогосподарському коледжі було відкрито відділення «Землевпорядкування» з підготовки молодших спеціалістів. За спеціальністю  - технік-землевпорядник. На 2016—2017 навчальний рік згідно нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 29 квітня 2015 року, №266 спеціальність «Землевпорядкування» має такий зміст, а саме:

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій».

Кваліфікація фахівця: «Технік-землевпорядник».

Термін навчання :

— на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки, 10 місяців;
— на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) –2 роки, 10 місяців.

Технік–землевпорядник готується для роботи в сільських, селищних радах, у відділах та управліннях Держгеокадастру; може працювати в сфері земельного кадастру та в проектно-пошукових організаціях, в агропромислових об'єднаннях, державних науково-дослідних проектних інститутах по землевпорядкуванню і його філіях, філіях інституту сільськогосподарських агрофотогеодезичних вишукувань, в сфері контролю за використанням і охороною земель, в госпрозрахункових, підрядних і орендних колективах, кооперативах на посаді спеціаліста, керівника і виконавця робіт.

 Фахівець може займати первинні посади:

Код КП

Професійна назва робіт

3112

Технік-землевпорядник

3112

Технік-проектувальник

( відповідно

3118

Копіювальник технічної документації

до ОКХ )

3118

Кресляр

3118

Технік-картограф

3119

Технік-геодезист

За період навчання студенти одержують робітничу професію: Оператор комп’ютерного набору.

На сьогодні, підготовку техніків-землевпорядників зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» («Землевпорядкування») здійснюють викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін, а саме:

  1. Горобець В.Г. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії;
  2. Горобець Н.Б. – викладач вищої кваліфікаційної категорії;
  3. Кулик Н.М. – викладач першої кваліфікаційної категорії;
  4. Пасічник І.М. – викладач першої кваліфікаційної категорії;
  5. Шевченко С.С. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Викладачі циклової комісії землевпорядних дисциплін, в свою чергу, є випускниками Львівського НАУ з спеціальності «Землевпорядкування».

Навчально-виховний процес на землевпорядному відділенні забезпечують:

  • кабінет дипломного та курсового проектування, стандартизації, сертифікації та метрології;
  • кабінет геодезії, топографічного та землевпорядного креслення;
  • кабінет сільськогосподарського картографування, історії земельних відносин, проектування шляхів МЗ, держконтролю та інвентаризації земель;
  • кабінет земельного права, земельного кадастру та фотограмметрії з геодезичним полігоном.

Територія парку коледжу та геодезичний полігон використовуються для проходження студентами навчальних практик з геодезії з використанням геодезичних приладів, це: теодоліти, нівеліри, тахеометри та кіпрегелі. Навчальну практику з геодезії з використанням ЕТ «Автоматизовані зйомки території» студенти проходять в НПЦ з Землевпорядкування при Рівненському ДАК.

Кількість спеціалістів, які випустились із дипломом техніка-землевпорядника 725 осіб.

Переважаюча кількість випускників землевпорядного відділення, закінчивши коледж прагнуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах України: це Вінницький НАУ, Львівський НАУ, Уманський університет садівництва, Київський НУБіП, Одеський НАУ.

Підтвердженням якісної підготовки студентів в коледжі є наша гордість – випускники, які на даний час займають керівні посади в відділах Держгеокадастру Вінницької області, працюють в управлінні Держгеокадастру Вінницької області, проектних інститутах та організаціях, землевпорядниками в радах базового рівня.

Нині землевпорядник вільно володіє комп’ютером, добре знає земельне законодавство і вирішує у правовому полі найрізноманітніші земельні питання. Вміє користуватись електронним тахеометром, приладами супутникового зв’язку, читати топографічні карти і плани та електронні карти. Це комунікабельна людина з високими моральними якостями.